autochodura s.r.o.

PŮJČOVNA DODÁVEK
Autopůjčovna
Půjčovna dodávek s nejširším výběrem
více zde >
Autoservis
AKCE KLIMATIZACE 2020 NA POČKÁNÍ Detekce úniku chladiva a plnění klimatizací…
více zde >
Pneuservis
Kompletní a pohodlné řešení pneu a kol pro Vaše auto. Zajistíme…
více zde >
Automatická převodovka
Automatická převodovka Nefunguje automatická převodovka ve Vašem automobilu správně? Nebo…
více zde >
Renovace náprav
Zabýváme se renovací = repasí = opravy zadních náprav PEUGEOT, CITROËN,…
více zde >
Asistenční služby
Proč právě my? Jak to funguje v případě nehody? Po vytočení tel.čísla 721 721…
více zde >

Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRONÁJMU 

Pronajímatel a nájemce si vzájemně sjednaly následující podmínky nájmu vozidla:
1. Nájemce je povinen se starat o vozidlo s řádnou péčí především tak, aby svým jednáním nezavinil poškození vozidla, vybavení a zařízení jeho interiéru. Nájemce je povinen vozidlo po jeho opuštění vždy zabezpečit zamknutím všech zámků.
2. Nájemce nesmí ve vozidle kouřit. V případě, že se ukáže, že nájemce tuto povinnost porušil, bude pronajímatel účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč.
3. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele vozidlo půjčit, či jinak předat k řízení 3. Osobě, která není uvedena ve smlouvě. V případě, že takto učiní, nese odpovědnost za případnou vzniklou újmu tak, jakoby ji způsobil sám.
4. Nájemce je povinen po ujetí 1.000 km, anebo pronájmu trvajícím déle než 14 dnů, kontrolovat všechny provozní tekutiny (olej, vodu, chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu) a v případě jejich poklesu pod výrobcem stanovenou minimální hladinu, zajistit její doplnění. Obdobně je povinen nájemce povinen kontrolovat stav tlaku v pneumatikách. V případě jeho poklesu zajistí nájemce dohuštění pneumatiky. Za závady na vozidle, které vzniknou nedodržením výše uvedených podmínek, je odpovědný nájemce.
5. Nájemce je plně zodpovědný za poruchy způsobené načerpáním špatného či jinak nevhodného paliva. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za zamrznutí paliva natankovaného nájemcem.
6. V případě nájmu vozidla delším než 30 dnů, je nájemce povinen po dohodě s pronajímatelem přistavit vozidlo ke kontrole. V případě, že tak neučiní, má pronajímatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč.
7. V případě, že bude mít nájemce zájem prodloužit sjednanou dobu nájmu, je povinen tak učinit se souhlasem pronajímatele přímo v provozovně pronajímatele. V případě, že nájemce vozidlo nevrátí poslední den sjednané doby nájmu a ani si dobu nájmu neprodlouží, vzniká pronajímateli právo účtovat za toto prodlení smluvní pokutu částku uvedenou na první straně smlouvy, a to za každý den prodlení až do úplného vrácení vozidla.
8. V případě předčasného vrácení vozidla není pronajímatel povinen vrátit již zaplacené nájemné.
9. Při podpisu této smlouvy je nájemce povinen složit vratnou kauci ve výši 3. - 5.000,-Kč, která primárně slouží k sanaci drobných závad a poškození vozidla, ke kterým došlo při užívání vozidla nájemcem vlivem jeho zavinění. V případě, že je nájemce v prodlení s vrácením vozidla delším než 14 dnů, je pronajímatel oprávněn složenou kauci započít oproti dlužnému nájemného či pohledávkám, které vzniknou z důvodu porušení smluvních povinností ze strany nájemce. V případě, že nájemce s vozidlem způsobí dopravní nehodu a vznikne při ní škoda na pronajatém vozidle, započte pronajímatel složenou kauci oproti škodě, která na vozidle či v souvislosti s dopravní nehodou vznikne. Nájemce souhlasí s tím, že složená kauce bude v případě způsobení dopravní nehody nájemcem deponována u pronajímatele až do úplného zjištění výše způsobené škody.
10. Pokud nájemce zaviní dopravní nehodu, je povinen vždy tuto věc řešit nahlášením události dopravní policii a této poskytnout veškerou součinnost. V případě, že tuto povinnost poruší, je povinen nájemce pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. Současně je nájemce v případě zavinění nehody uhradit pronajímateli škodu ve výši 5.000,- Kč u osobního vozidla a 10.000,- Kč u dodávkového a vícemístného vozu za každou pojistnou událost. Při poškození čelního skla půjde o spoluúčast ve výši 1.000,-Kč. Obdobně bude pronajímatel postupovat v případě, že dojde k odcizení anebo poškození vozidla, ke kterému nájemce přispěl hrubým porušením svých zákonných či smluvních povinností.
11. Nájemce je povinen uhradit všechny částky, které odmítne uhradit pojišťovna s ohledem na výluky pojištění, přičemž ke skutečnostem spadajících do těchto výluk dojde zaviněním nájemce.
12. Nájemce se nesmí s pronajatým vozidlem účastnit žádných automobilových závodů a jiných podobných akcí za účelem zábavy.
13. Nájemce je povinen vozidlo vrátit pronajímateli ve stavu v jakém jej od pronajímatele převzal, tedy čisté a umyté. Čistým a umytým se pro účely této smlouvy rozumí stav laku bez škrábanců a šmouh, suché bez známek zaplácení či jiného zašpinění, vevnitř řádně vysáté. Pokud bude vozidlo vrácené ve stavu v rozporu z výše uvedeným, bude pronajímatel po nájemci nárokovat smluvní pokutu ve výši 250,-Kč. V případě, že bude vozidlo vráceno silně znečištěné, bude smluvní pokuta činit částku 2.000,-Kč.
14. Nájemce přebírá vozidlo o pronajímatele s prázdnou palivovou nádrží. Vozidlo pak vrací rovněž s prázdnou palivovou nádrží.
15. Na pronajatém vozidle mohou být umístěny polepy s reklamou pronajímatele. Nájemce je povinen se zdržet jakékoliv manipulace s touto reklamou. V případě porušení této povinnosti je povinen pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč.
16. Drobné úpravy a opravy vozidla v průběhu nájmu hradí nájemce. Těmito drobnými úpravami a opravami se rozumí zejména mytí a čištění vozidla, doplňování provozních kapalin, oprava defektů pneumatik apod.
17. V případě, že je doba nájmu sjednána v režimu denního pronájmu, činí denní limit ujetých kilometrů 300 km. Další kilometry ujeté na tento limit budou účtovány ve výši 1,65 Kč - 2,06 Kč bez DPH za každý ujetý kilometr na sjednaný limit. Dané ujednání se nepoužije v případě, že je doba nájmu sjednána v režimu týdenního či měsíčního pronájmu.
18. V případě, že nájemce vrátí vozidlo bez tabulky s registrační značkou, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč. V případě vrácení vozidla bez osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) bude pronajímatel nárokovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
19. V případě, že je ve vozidle umístěna výdřeva nákladového prostoru, je nájemce v případě, že dojde během nájmu k jejímu poškození, uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý jeden poškozený kus výdřevy.
20. V případě, že nájemce vrátí vozidlo bez klíčů k vozidlu, bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
21. V případě, že nájemce nesplní svou povinnost vrátit vozidlo v místě provozovny pronajímatele a pronajímatel bude nucen zajistit odtah vozidla do místa své provozovny, vznikne pronajímateli nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.
22. V případě, že nájemce s vozidlem bez vědomí a souhlasu pronajímatele vyjede do zahraničí, veškeré opravy vzniklých poruch si hradí nájemce sám.
23. V případě, že nájemce s pronajatým vozidel pojede do zahraničí bez toho, aby tuto skutečnost při sjednání smlouvy sdělil pronajímateli, anebo s vozidlem pojede do zahraničí jinam, než bylo smluvně sjednáno, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.- za každou takto zjištěnou jízdu.
24.V případě, že bude pronajímateli doručena výzva příslušného správního orgánu dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., aby uhradil pokutu, neboť s pronajatým vozidlem se jeho řidič dopustil jednání, kterým byly porušeny povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená shora uvedeným zákonem, a pronajímatel bude nakonec povinen takovou pokutu zaplatit, zavazuje se nájemce, že na výzvu pronajímatele zaplatí částku odpovídající výši stanovené pokuty a dále, že uhradí pronajímateli manipulační poplatek ve výši 100 ,- kč